Nitroso mono desethyl amiodarone

Anyone working on read across for Nitroso mono desethyl amiodarone? What could be the AI limit?